Akupunktur genellikle a?r?y? hafifletmek
veya çe?itli sa?l?k ko?ullar?na yard?mc? olmak için bir i?ne yard?m?yla vücudun
belirli noktalar?n? uyaran bir tamamlay?c? t?bbi uygulamad?r.

 

Bin y?l önce Çin’de geli?tirilen ve
Avrupa ve Amerika’daki bilim adamlar? taraf?ndan yap?lan çok say?da yeni
ara?t?rma, akupunkturun a?r? ve bulant? tedavisinde en az orta derecede etkili
oldu?unu göstermi?tir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Örne?in, akupunktur ve kronik a?r?
üzerine bugüne kadarki en büyük ara?t?rmalardan biri olan, yakla??k 18.000
hastay? içeren ve ?ç Hastal?klar? Ar?ivi’nde Ekim 2012’de yay?nlanan ve iyi
yürütülen 29 ara?t?rman?n bir meta-analizi akupunkturun kronik hastal???n
tedavisinde etkili oldu?unu göstermi?tir. New York’taki Memorial
Sloan-Kettering Kanser Merkezi’ndeki entegre bir t?bbi onkolog Dr. Ting Bao’ya
göre, ara?t?rmac?lar ayr?ca akupunkturun depresyon, kayg? ve çe?itli kanser ve
kanser tedavisine ba?l? semptomlar?n tedavisinde etkili olup olmad???n?
belirlemek için çal??malar yürütüyorlar.

 

Akupunktur Nas?l Çal???yor?

 

Akupunktur, i?neler kullanarak organize bir te?his ve tedavi sistemi ilk olarak Çin’de yaz?l? olarak tarif edildi?i zaman en az M.Ö 100’e kadar uzanmaktad?r. Ancak, tamamlay?c? ve alternatif t?p ara?t?rmalar? alan?nda uzmanla?m?? bir ara?t?rma doktoru olan Dr. Edzard Ernst’a göre, Akupunktur muhtemelen bu yaz?l? geçmi?ten öncesine uzan?yor.  Akupunkturun evrimi “Dikkate Al?nan Tamamlay?c? ve Alternatif Veteriner Hekimli?i” (Wiley-Blackwell) kitab?nda David W. Ramey ve Bernard E. Rollin, akupunkturun modern uygulamas? ilk kez Çin’de tan?t?ld???ndan beri önemli ölçüde de?i?tini savunuyor. 18. yüzy?lda, akupunktur antik Çin metinlerinde anlat?lan uygulamalardan çok farkl? görünüyordu. Ve yazarlara göre, 20. yüzy?l?n ba??nda, Çin ?mparatorluk T?p Akademisi’ndeki hevesli doktorlar art?k akupunktur ara?t?rmad?lar.Bununla birlikte, 1950’lerin Büyük Atlama ?lerlemesi ve 1960’l? y?llar?n Kültür Devrimi sözde, Çin’in komünist lideri Mao Zedong, akupunktur ve di?er geleneksel t?bbi tedavileri “geni? kapsaml? bir nüfusa sa?l?k hizmeti sunmak için pragmatik çözümler” olarak aktif olarak ba?latmaya ba?lad?. Yazarlara göre, doktorlar taraf?ndan çok dü?ük verildi.