Isa upang umunlad sa buhay ay ang

            Isa sa pangunahing pangangailangan ng isang indibidwal upang umunlad sa buhay ay ang edukasyon. Edukasyon ang susi ng bawat isa upang mapaunlad at malinang ang kaalaman at kamalayan sa buhay, matutong makihalubilo, bumagay at maging handa sa pagharap sa ano mang hamon ng buhay. Sa pag-aaral upang makamit ang hinanahangad na magandang edukasyon, kaakibat nito ang paggamit nag mga umiiral na istilo o pamamaraan sa pag-aaral. Bawat indibidwal ay gumagamit ng iba’t ibang istilo sa pagkalap ng impormasyon. Higit na ninananais ng iba ang makita at mahawakan ang nais pag-aralan at mayroon din namang nagnanais mapakinggan ang kanilang pinag-aralan.

            Ang istilo sa pag-aaral ay paraan upang higit na matuto ang isang indibidwal. Ang konsepto ni Gardner (1983) tungkol as “multiple intelligence” ay itinuturing na isa ring istilo sa pag-aaral. Ayon sa kanya, ang awditori ang istilo kung saan ang isang indibidwal ay mas natututo as pamamagitan ng pakikinig sa impormasyon tulad nag pagtatalakay sa klase, talumpati at iba pa. Ang kinesthetic na pag-aaral ay istilo kung saan ang pag-aaral ng isang indibidwal ay sa pamamagitan ng pisikal na mga gawain. At ang biswal na istilo naman ay tumutukoy sa pag-aaral sa mga impormasyong may kaakibat na mga emahe at iba pang representasyon tulad ng mga mapa at graphs.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Ayon kina Da Rita at Kenneth Dunn (1998), ang mga guro ay kinakailangan ding sumubok nang ilang pagbabago kung saan ang mga pagbabagong ito ay magiging benepisyal sa lahat ng istilo ng pag-aaral. Ilan sa mga halimbawa ay ang pagdaragdag ng disyenyo sa silid aralan at pagkakaroon ng mga aktibidades sa klase. Ang istilo ng pag-aaral ay nagkakaiba lalo na sa edad ayon kina Spoon at Schell (1998). Ayon naman kay Zhang Yu (2008), ang istilo ng pag-aaral ay nagkakaiba dahil sa iba’t ibang salik na nakaka apekto sa pag-aaral ng isang indibidwal, halimbawa nito ay ang kapaligiran at emosyon ng isang mag-aaral.

Layunin ng pag-aaral na ito na mapaunlad ang istilo sa pag-aaral ng bawat mag-aaral, makapagbigay impormasyon tungkol sa mga istilo ng pag-aaral na ginagamit, makatulong sa problema ng mga mag-aaral, makatulong sa mga guro na ipaintindi ang leksyon ng mga mag-aaral at malaman ang kabisaan ng mga istilo sa pag-aaral na ginagamit sa ngayon.

Mahalaga ang pag-aaral nito upang matugunan ang kakulangan at pangangailangan ng bawat mag-aaral sa kanilang pag-aaral, matulungan ang mga guro na ipaunawa ng maayos  ang mga leksyon sa bawat mag-aaral, maipahatid sa mga mag-aaral kung ano ang iba’t ibang istilo sa pag-aaral na makakatulong upang mapaunlad ang kaalaman ng bawat mag-aaral at mapaunlad ang sariling kaisipan at kamalayan sa pag-aaral mapadali at mapabilis ang pagsagot sa mga katanungan mapapadali ang paglutas at paggawa ng mga iba pang gawain atmaihahanda ng bawat indibidwal ang kanilang sarili para sa kinabukasan at maging handa sa buhay

Konseptual na Balangkas

            Sa pag-aaral na ito, lubos na kinakailangan na maunawaan ang mga konseptong may kaugnayan sa pananaliksik na ito. Narito ang ilang mga teorya na makakatulong upang lubos na maunawaan ang pag-aaral na ito.

            Ayon kay Howard Gardner (1983) sa kanyang teorya tungkol sa multiple intelligence, ang awditori ay istilo kung saan ang isang indibidwal ay mas natututo sa pamamagitan ng pakikinig sa impormasyon tulad ng pagtatalakay sa klase, talumpati at iba pa. Ang kinesthetic na pag-aaral ay istilo kung saan ang pag-aaral ng isang indibidwal ay sa pamamagitan ng pisikal na gawain. At ang biswal ay tumutukoy sa pag-aaral sa mga impormasyong may kaakibat na mga emahe at iba pang representasyon tulad ng mapa.

            Ang mga pangunahing problema ng mundo ay maaring malutas lamang kung mapapabuti ang pag-unawa sa pag-uugali ng tao (BF Skinner 1978). Kabilang dito ang behaviorism o sikolohiyang pang-ugali nanangangahulugang ang pag-aaral ay nangyayari kung may pagbabago sa pag-uugali na nakuha bilang resulta o tugon mula sa pag-aaral o kinahinatnan ng stimuli, cognitivism o sikolohiyang kognitibo na may kahulugang ang pag-aaral ay isang pagbabago sa kaalaman na nakaimbak sa memorya ng isang indibidwal at, constructivism kung ang pag-aaral ay ang proseso kung saan ang mga indibidwal ay bumubuo ng mga bagong ideya o konsepto batay sa paunang kaalaman.

            Ayon naman kina Gregore at Butler, ang bawat indibidwal ay may iba’t ibang pamamaraan upang matuto. Lahat ay may iba’t ibang lakas, iba’t-ibang kagustuhan, iba’t ibang kahinaan at lahat ay nagtatanong ng iba’t ibang katanungan.

            Isinasaad naman sa VARK Neil Fleming model (1987) na ang bawat mag-aaral ay may sariling istilo sa pag-aaral at sinusubukan niya ang lahat ng kaya niyang gawin. Nais niya na maging matagumpay sa proseso ng pag-aaral sa larangang kanyang kinabibilangan. Gayun pa man, mayroon paring mga salik na nakaka apekto sa pag-aaral ng isang mag-aaral tulad ng kapaligiran na tumutukoy sa mga elemento tulad ng ilaw, tunog at temperature, emosyon na tumutukoy sa mga elemento tulad ng pagtitiyaga, pananagutan at istraktura pisyolohiya na tumutukoy as mga elemento tulad ng oras nag araw, antas ng enerhiya at paglutas at estado ng pamumuhay na tumutukoy sa antas ng pamumuhay.

            Samantala, ayon kina Donita at Kenneth Dunn (1998), maging ang mga guro ay kinakailangan ding sumubok ng ilang pagbabago kung saan ang mga pagbabagong ito ay magiging benepisyal sa lahat ng mga mag-aaral.

            Sa pagkakaroon ng bago at maayos na impormasyon ang dapat ay pagtutulungan ng bawat isa upang lubos na maunawaan at mabigyang pansin ang bawat kaalaman.

Paglalahad ng Suliranin

1.      Ano ang mga paraan o istilo ng pag-aaral na ginagamit ng mga mag-aaral ng Saint Louis University?

2.      Ano ang pinaka epektibong istilo ng pag-aaral na ginagamit ng mga mag-aaral ng Saint Louis University?

3.      Paano nakakaapekto ang mga sumusunod na salik sa istilo ng pag-aaral ng mga mag-aaral ng Saint Louis University?

a.       Kapaligiran

b.      Emosyon

c.       Estado ng Pamumuhay

d.      Kalusugan

Paglalahad ng Haypotesis

1.      Ano ang iba’t ibang istilo sa pag-aaral na ginagamit ng mga mag-aaral ng Saint Louis University?

Haypotesis: May iba’t ibang istilo sa pag-aaral na ginagamit ang mga mag-aaral ng Saint Louis University.

2.      Ano ang pinakaepektibong istilo ng pag-aaral na ginagamit ng mga mag-aaral ng Saint Louis University?

Haypotesis: May pinaka-epektibong istilo ng pag-aaral na ginagamit ang mga mag-aaral ng Saint Louis University.

3.      Paano nakaka apekto ang mga sumusunod na salik sa istilo ng pag-aaral ng mga mag-aaral ng Saint Louis University?

a.       Kapaligiran

b.      Emosyon

c.       Estado nag pamumuhay

d.      Kalusugan

Haypotesis: Lubos na nakaka apekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral ng Saint Louis University ang kapaligiran, emosyon, estado ng pamumuhay at kalusugan.